ارتباط با ما
12/5/2021 4:31:37 PM | 87

تلفن تماس: 3 الی01144153452
ریاست آزمایشگاه: داخلی 162
کارشناس آزمایشگاه مرکزی: داخلی 107
کارشناس آزمایشگاه جامع دامپزشکی: 01144297446
پست الکترونیک: Labs@ausmt.ac.ir