مدیریت و کارشناسان
11/23/2021 11:43:46 AM | 163

رئیس آزمایشگاه مرکزی

دکتر سمیه رهایی جهرمی
 

 

کارشناسان آزمایشگاه

خانم دکتر معصومه رضایی 

 • سمت: کارشناس آزمایشگاه مرکزی
 • تحصیلات: دکتری بیوتکنولوژی
 • پست الکترونیک: 
 • شماره داخلی:

خانم یگانه سلیمی 

 • سمت: کارشناس آزمایشگاه مرکزی
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد نانوشیمی
 • پست الکترونیک: Salimi.y92@gmail.com
 • شماره داخلی:

خانم زلیخا شیروانی

 • سمت: کارشناس آزمایشگاه دامپزشکی
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
 • پست الکترونیک: Z.shiravani682@yahoo.com
 • شماره داخلی:

آقای سید رضا حسنی

 • سمت: کارشناس آزمایشگاه دامپزشکی
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم دام- فیزیولوژی دام
 • پست الکترونیک: srzhassani@gmail.com
 • شماره داخلی: